Arkivnett Oppland

Hjem » Nyheter » Kartotek over Lillehammer kommunes historiske arkiv

Kartotek over Lillehammer kommunes historiske arkiv fra 1827 til 1943 er nå konvertert over i en Oracle database og gjort tilgjengelig for søk.

For å lette gjenfinningen i det fysiske arkivet ble det på 1940-tallet laget et kartotek med detaljerte henvisninger til enkeltsaker og deres plassering i arkivet. Saker til behandling i styrer råd og utvalg ble ført opp på egne kartotekkort med henvisning til tidspunkt for behandling, angjeldende utvalg, protokoll nr., sidetall og saksnr. Videre ble det nedtegnet en kort beskrivelse om hva saken omhandlet. Registeret er således en innfallsport til hele kommunearkivet innenfor rammen av om lag 100 år.

Copyright © 2005 Arkivnett Oppland, alle rettigheter forbeholdt.
Ansvarlig redaktør: Svein Amblie

Logg inn